HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Szkolenie Program początkowy KADRY

PROGRAM POCZĄTKOWY KADRY (PK) –  cena 400 zł netto/osoba

1. Źródła prawa pracy. Główne pojęcia prawa pracy. Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej, nawiązanie stosunku pracy:

 • Pracodawca, pracownik , zakład pracy, stosunek pracy,
 • Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę, badania lekarskie, szkolenie BHP, kwestionariusz osobowy, PIT-2, oświadczenia
 • Zawarcie umowy o pracę – termin zawarcia, treść forma
 • Rodzaje umów o pracę
 • Dodatkowe postanowienia umów o pracę, składniki obligatoryjne i fakultatywne umowy o pracę
 • Sposób zawarcia umowy o pracę
 • Zgłoszenie do ZUS – terminy, dokumenty – Program Płatnik

Zajęcia w praktyce

 • Zakładanie akt osobowych
 • Wypełnianie umowy o pracę, praktyczne uwagi

2. Sprawy pracownicze w trakcie zatrudnienia

 • Zmiana warunków umowy o pracę, aneksy, przeszeregowania
 • Kary, nagany i wyróżnienia i terminy wnoszenia przez pracownika sprzeciwu

Zajęcia w praktyce

 • Sporządzanie dokumentów zmieniających
 • Sporządzanie nagan, terminy obowiązywania, skutki

3. Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa

 • Ochrona stosunku pracy
 • Prace wzbronione
 • Urlop macierzyński
 • Dodatkowy urlop macierzyński
 • Urlop ojcowski
 • Urlop wychowawczy
 • Uprawnienia pracownika (matki/ojca) związane z wykonywaniem funkcji rodzica

Zajęcia w praktyce

 • Wypełnianie dokumentacji związanej z rodzicielstwem
 • Sporządzanie zgłoszeń do ZUS członków rodziny – Program Płatnik

4.Urlopy pracowników:

 • Pojęcie urlopu wypoczynkowego
 • Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
 • Wymiar urlopu
 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
 • Zasady udzielania urlopu w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Plan urlopów
 • Urlop w okresie wypowiedzenia i urlop zaległy
 • Odwołanie pracownika z urlopu
 • Przedawnienie prawa do urlopu
 • Zakaz zrzekania się prawa do urlopu
 • Rodzaje urlopów
 • Urlop osób niepełnosprawnych

Zajęcia w praktyce

 • Karta urlopowa
 • Dokumenty potwierdzające prawo do urlopów okolicznościowych
 • Wyliczanie stażu pracy uprawniających do urlopu na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych

5. Czas pracy:

 • Definicja czasu
 • Wymiar i norma czasu pracy
 • Pojęcie doby, tygodnia, okresy odpoczynku, okres rozliczeniowy
 • Systemy czasu pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Praca w niedziele i święta
 • Praca w nocy
 • Dokumentacja związana z czasem pracy – m.in. ewidencja czasu pracy, wnioski o odbiór czasu wolnego, w zamian za pracę w nadgodzinach, polecenie pracy w nadgodzinach

Zajęcia w praktyce

 • Przykład karty czasu pracy i sposób jej wypełniania
 • Przykład grafiku i harmonogramu i sposób ich wypełniania

6. Rozwiązywanie umów o pracę, sposoby i dokumenty:

 • Za porozumieniem stron
 • Wypowiedzenie umowy o pracę
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tj. w trybie dyscyplinarnym)
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Rozwiązanie umowy z upływem terminu, na który została zawarta
 • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Wygaśnięcie umowy
 • Świadectwo pracy

Zajęcia w praktyce

 • Wymagane dokumenty dotyczące zakończenia stosunku pracy i sposób wypełniania (wypowiedzenie, świadectwo pracy)
 • Formy rozliczenia się z pracodawcą – karta obiegowa (przykład)
 • Wyrejestrowanie z ZUS – program Płatnik

 

CENA NETTO: 400 zł / osobę   zgłoszenie na szkolenie…

(w przypadku zgłoszenia większej ilości osób cena podlega negocjacji)

 

Ceny wszystkich szkoleń:
 • PK - 400 zł / osobę
 • ŚK - 450 zł /osobe
 • PP - 400 zł / osobę
 • ŚP - 450 zł / osobę
 • OKP - 600 zł / osobę
10% zniżki na wszystkie szkolenia łącznie