HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Program Średnio zaawansowany KADRY

Program Średnio zaawansowany KADRY (ŚK) – cena 450 zł netto/osoba

1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej:

 • zasady numerowania i porządkowania akt osobowych
 • akta osobowe pracownika, a przepisy o ochronie danych osobowych
 • przechowywanie dokumentów pracowniczych (teczki osobowe, listy płac, ewidencje czasu pracy, wnioski urlopowe itp.)
 • badania wstępne dla tych samych stanowisk. Nowa zasada 30 dni.

Zajęcia w praktyce:

 • archiwizowanie kolejnych dokumentów
 • wystawianie skierowań na badania lekarskie

2. Sprawy pracownicze w trakcie zatrudnienia

 •  zakres obowiązków dla pracownika
 • odpowiedni rodzaj umowy o pracę (wady i zalety poszczególnych rodzajów umów o pracę)
 •   zasady formułowania poszczególnych elementy umów o pracę (miejsce pracy, rodzaj stanowiska, dodatkowe obowiązkowe postanowienia   – dla pracowników niepełnoetatowych itp.)
 • zawarcie umowy o pracę – najważniejsze elementy umowy – przykłady konkretnych uregulowań i ich konsekwencje
 • umowa o pracę a umowa cywilnoprawna np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, samozatrudnienie, umowa na czas wykonania określonej pracy, telepraca
 • zmiana warunków umowy o pracę
 • porozumienie zmieniające – sposoby praktycznego zastosowania
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy, tzw. wypowiedzenie zmieniające
 • umowa o zakazie konkurencji

Zajęcia w praktyce:

 • praktyczne opracowanie zakresu obowiązków
 • przykładowa umowa cywilno-prawna (zlecenie, dzieło)
 • przykładowa umowa o zakazie konkurencji

3. Szczególne uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem. Zmiany w urlopach rodzicielskich

 • Urlopy rodzicielskie dla osób adoptujących dzieci
 • Obowiązkowy a dobrowolny urlop macierzyński
 • Zmniejszenie wymiaru etatu zamiast dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 • Uprawnienia ojca dziecka w zakresie wykorzystania urlopu macierzyńskiego
 • Ochrona rodzica, który zamiast urlopu wychowawczego korzysta ze zmniejszenia wymiaru etatu

Zajęcia w praktyce:

 • Opracowanie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego
 • Opracowanie wniosku o obniżenie etatu

4.Urlopy pracowników:

 • Nabycie prawa do urlopu w pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia
 • Okresy wliczane do okresu pracy warunkujące nabycie prawa do urlopu
 • Wymiar etatu, a wymiar urlopu wypoczynkowego
 • Zasady udzielania urlopu proporcjonalnego
 • Podwyższenie wymiaru – urlop uzupełniający
 • Zasady udzielania urlopu na żądanie
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • Zasady wykorzystywania urlopów bezpłatnych
 • Zajęcia w praktyce:
 • wyliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • praktyczny sposób rozliczenia urlopów

5. Czas pracy:

 • Praca zmianowa w firmie
 • Zasady planowania i łamania zmian w firmie
 • Zasady „przesuwania” pracownika na inną zmianę bez naruszenia jego doby pracowniczej
 • Planowanie odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej
 • Optymalny okres rozliczeniowy dla „szczególnej” grupy pracowników
 • Planowanie czasu pracy na różne okresy rozliczeniowe
 • Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty
 • praca w godzinach nadliczbowych – sposób udzielania
 • Koszt nadgodzin – limit roczny
 • Średnio-tygodniowa norma czasu pracy
 • Zasady rekompensaty pracy w nadgodzinach czasem wolnym

Zajęcia w praktyce:

 • Praktyczne sposoby ewidencjonowania nadgodzin i rekompensaty czasem wolnym
 • Praca w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy), niedziele i święta i w porze nocnej
 • Zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy
 • Zasady rekompensowania pracy w porze nocnej
 • Zasady pozostawania i rozliczania dyżuru
 • „Elastyczne ” systemy czasu pracy – omówienie
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • System pracy weekendowej
 • Skrócony tydzień pracy
 • Zadaniowy system czasu pracy

Zajęcia w praktyce:

 • Konstruowanie harmonogramów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy, dla różnych grup pracowników
 • Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie

6. Odpowiedzialność prawna pracowników w stosunkach pracy:

 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • Przesłanki odpowiedzialności porządkowej
 • Odpowiedzialność materialna pracowników
 • Odpowiedzialność za powierzone mienie
 • Zajęcia w praktyce:
 • Sporządzenie przykładowego pisma informującego o nałożeniu kary
 • Katalog kar

7. Omówienie zasad współpracy ze związkami zawodowymi:

 • Zasady tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych
 • Prawa i obowiązki wynikające ze współpracy ze związkami zawodowymi
 • Zajęcia w praktyce:
 • Sporządzenie pisma informującego

8. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron:

 • Niezbędne elementy prawidłowego uzasadnienia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
 • Formułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
 • Szczególne zasady rozwiązywania umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony oraz na czas wykonania określonej pracy
 • Sposoby obliczania terminu wypowiedzenia
 • Zasady prawidłowego doręczania pism wypowiadających umowę o pracę
 • Konstruowanie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy
 • Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy
 • Zasady zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Zajęcia w praktyce:

 • Sporządzenie przykładowego wypowiedzenia
 • Katalog przyczyn rozwiązania umowy o pracę

9. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym):

 • Przyczyny rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika
 • Zasady rozwiązywania umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia – bez winy pracownika
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Zajęcia w praktyce:

 • Sporządzenie przykładowego wypowiedzenia
 • Katalog przyczyn rozwiązania umowy o pracę

10. Zwolnienia grupowe i indywidualne z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

 • Przyczyna rozstrzygająca o zwolnieniach z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
 • Zasady selekcji pracowników do zwolnień grupowych
 • Procedura zwolnień grupowych
 • Należne odprawy wynikające z przepisów
 • Zawarcie porozumienia lub regulaminu dot. zwolnień grupowych w firmie
 • Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika
 • Zasady zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

11. Świadectwo pracy

 • Wystawianie świadectw z uwzględnieniem nowych przepisów
 • Zasady obowiązujące w zakresie wystawiania przez pracodawcę opinii o pracownik
 • Zasady wystawiania i korygowania świadectwa pracy
 • Zasady prostowanie i zmian świadectwa pracy
 • Zasady wydawania duplikatu świadectwa
 • Terminy wystawiania i skutecznego doręczania świadectw pracy

CENA NETTO: 450 zł  / osobę   zgłoszenie na szkolenie…

(w przypadku zgłoszenia większej ilości osób cena podlega negocjacji)

Ceny wszystkich szkoleń:
 • PK - 400 zł / osobę
 • ŚK - 450 zł /osobe
 • PP - 400 zł / osobę
 • ŚP - 450 zł / osobę
 • OKP - 600 zł / osobę
10% zniżki na wszystkie szkolenia łącznie