HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Program średnio zaawansowany PŁACE

Program średnio zaawansowany PŁACE (ŚP) – cena 450 zł netto / osoba

1. Wynagradzanie za pracę- pojęcia ogólne

 • Regulamin wynagradzania – zasada równości, zakaz dyskryminacji
 • Tajemnica wynagrodzeń
 • Fakultatywne składniki wynagrodzenia – premia a nagroda
 • Obligatoryjne składki wynagrodzenia

Zajęcia w praktyce:

 • Tworzenie aneksów do regulaminu wprowadzających / likwidujących składnik wynagrodzeń i ich wpływ na wysokość wynagrodzenia

2. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

 • Podstawa ustalenia wysokości wynagrodzenia
 • Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia
 • Kształtowanie systemów wynagradzania i premiowania
 • Szczególne sposoby ustalania wynagrodzenia

Zajęcia w praktyce:

 • Tworzenie siatki płac
 • Praktyczne dobieranie systemu wynagrodzenia do poszczególnej grupy pracowników

3. Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące w związku z niezdolnością do pracy

 • Wynagrodzenie za czas choroby – okres wyczekiwania
 • Zasiłek chorobowy – okres zasiłkowy
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Zasiłek macierzyński
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe-zasady podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu,
 • Kody stosowane w orzeczeniach o czasowej niezdolności do pracy
 • Wpływ zmiany warunków zatrudnienia na podstawę wymiaru zasiłków

Zajęcia w praktyce:

 • Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty zasiłków
 • Wyliczenie wynagrodzenia pracownika przebywającego za zwolnieniu lekarskim i innej nieobecności w tym samym okresie rozliczeniowym

4. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 • Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego
 • Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc
 • Zasady ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • Ustalenie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i innej nieobecności, za którą pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

Zajęcia w praktyce:

 • Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • Wyliczenie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika przebywającego za urlopie wypoczynkowym i okolicznościowym w tym samym okresie rozliczeniowym
 • Wyliczenie ekwiwalentu za urlop pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o prace w trakcie roku kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 • Wynagrodzenie za prace w godzinach nadliczbowych
 • Wynagrodzenie normalne i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Wynagrodzenie za pracę w niedzielę święta oraz w porze nocnej

Zajęcia w praktyce:

 • Praktyczny sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za nadgodziny
 • Kalkulacja całkowitego kosztu zatrudniania pracownika w nadgodzinach

6. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę:

 • Podstawa prawna umożliwiająca dokonywanie potrąceń
 • Granice dokonywania potrąceń
 • Kwota wolna od potrąceń
 • Rodzaje potrąceń

Zajęcia w praktyce:

 • Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do dokonania potrąceń w wynagrodzenia
 • Tryb postępowania przy zbiegu potrąceń

7. Składki za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym
 • Wyłączenie z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie osób przebywających na urlopie macierzyńskim i wychowawczym
 • Składki na FP i GFŚP

Zajęcia w praktyce:

 • Wyliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
 • Korekta wynagrodzenia z powodu błędnego naliczenia składek

8. Zaliczka na podatek dochodowy:

 • Zasady podlegania opodatkowaniu PDOF
 • Ustalanie wysokości kosztów uzyskania przychodów
 • Ulga podatkowa jako kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek
 • Obowiązki płatnika i podatnika

Zajęcia w praktyce:

 • Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy
 • Zapoznanie się z dokumentami niezbędnymi do prawidłowego rozliczenia PDOF

9.Świadczenia pozapłacowe

 • Świadczenia finansowane z ZFSS
 • Narzędzia pracy
 • Świadczenia dodatkowe – nagroda jubileuszowa, odprawy, posiłki, szkolenia

Zajęcia w praktyce:

 • Zapoznanie się z dokumentami niezbędnymi do prawidłowego rozliczenia świadczeń pozapłacowych
 • Sposób ustalenia wartości przykładowych świadczeń
 • Praktyczne ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych

10. Roszczenia w sprawie wynagrodzeń, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy

 • Odszkodowania, które przysługują pracownikom
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę w Sądzie Pracy
 • Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za pracę
 • Zakaz konkurencji – skutki niedotrzymania warunków umowy

Zajęcia w praktyce:

 • Zapoznanie się z katalogiem praw i obowiązków wobec PIP
 • Zapoznanie się z dokumentami niezbędnymi do wypłaty zasądzonych świadczeń na rzecz pracowników

11. Umowa zlecenia i umowa o dzieło

 • Sposób rozliczania umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Zaliczka na podatek dochodowy

Zajęcia w praktyce:

 • Przygotowanie przykładowej umowy zlecenia i o dzieło
 • Rozliczenie umów według przedstawionych rachunków

12. Wynagrodzenie członków zarządów, rad nadzorczych i kontrakty menedżerskie

 • Zasady wyliczania wynagrodzenia dla członków zarządu
 • Zasady wyliczania wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej
 • Kontrakt menedżerski
 • Zasady pobierania i odprowadzania podatku dochodowego

Zajęcia w praktyce:

 • Przygotowanie listy płac dla członków zarządu
 • Przygotowanie listy płac dla członków rady nadzorczej

CENA NETTO: 450 zł  / osoba   zgłoszenie na szkolenie…

(w przypadku zgłoszenia większej ilości osób cena podlega negocjacji)

Ceny wszystkich szkoleń:
 • PK - 400 zł / osobę
 • ŚK - 450 zł /osobe
 • PP - 400 zł / osobę
 • ŚP - 450 zł / osobę
 • OKP - 600 zł / osobę
10% zniżki na wszystkie szkolenia łącznie