HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Program początkowy PŁACE

Program początkowy PŁACE (PP) – cena 400 zł netto / osoba

1. Wynagradzanie za pracę- definicja

 • Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń
 • Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian
 • Rodzaje wynagrodzeń – zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna
 • Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie za chorobę pracownika etc.)

Zajęcia w praktyce

 • Zapoznanie się z przykładowym regulaminem wynagradzania
 • Zapisy regulaminowe wpływające na ustalanie składników wynagrodzeń dla pracowników

2. Zasady wyliczania wynagrodzeń

 • Pojęcie wynagrodzenia brutto i wynagrodzenia netto
 • Płaca minimalna
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu
 • Górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
 • Zasady ustalania podatku dochodowego
 • Progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna
 • Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne
 • Kwota wolna od potrąceń

Zajęcia w praktyce

 • Tworzenie listy płac za przepracowany miesiąc
 • Paski wynagrodzeń (tzw. odcinki płacowe), zestawienia

3. Wynagrodzenie za czas choroby

 • Pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu
 • Wynagrodzenie za czas choroby
 • Zasiłek chorobowy
 • Zapisy regulaminowe wpływające na ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków
 • chorobowych
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych

Zajęcia w praktyce

 • Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych
 • Zasady ustalania podstawy
 • Tworzenie listy płac w przypadku choroby

4. Świadczenia pozapłacowe

 • Omówienie świadczeń pozapłacowych
 • Ryczałty i ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnych narzędzi, materiałów i sprzętu
 • Wynajem mieszkania pracownikowi, zakwaterowanie w kwaterach prywatnych i hotelach
 • Podróże służbowe
 • – pojęcie podróży służbowej
 • – należności za czas podróży służbowej
 • – podróż służbowa osób nie będących pracownikami

Zajęcia w praktyce:

 • Ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych
 • Sporządzanie list rachunków za używanie samochodu prywatnego – umowa o używaniu samochodu,
 • Tworzenie listy płac w przypadku otrzymania od pracodawcy świadczenia pozapłacowego

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – definicje ogólne

 • Zasady tworzenia i gromadzenia środków na ZFSS
 • Regulamin i świadczenia wynikające z zapisów ustawy o ZFSS
 • Tworzenie komisji socjalnej i tryb jej postępowania
 • Świadczenia urlopowe u pracodawców którzy nie mają obowiązku tworzenia funduszu

Zajęcia w praktyce:

 • Przykład Regulaminu ZFŚS
 • Wypłata świadczenia urlopowego – zasady, terminy, kwoty

6. Rozrachunki z instytucjami zewnętrznymi po naliczeniu wynagrodzeń

 • Rozliczenia wobec ZUS, deklaracje i załączniki, terminy przesyłania i wpłat
 • Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Zasady rozliczania składek na FP i FGŚP
 • Rozliczenia wobec Urzędu Skarbowego, deklaracje, terminy
 • Rozliczenia z PFRON – zasady ustalania należnej wpłaty

Zajęcia w praktyce:

 • Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami rozliczeniowymi ZUS i US
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS
 • Zapoznanie się z programem PFRON, sposób tworzenia deklaracji

 

CENA NETTO: 400 zł  / osoba   zgłoszenie na szkolenie…

(w przypadku zgłoszenia większej ilości osób cena podlega negocjacji)

 

Ceny wszystkich szkoleń:
 • PK - 400 zł / osobę
 • ŚK - 450 zł /osobe
 • PP - 400 zł / osobę
 • ŚP - 450 zł / osobę
 • OKP - 600 zł / osobę
10% zniżki na wszystkie szkolenia łącznie