HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Program ogólny, łączony KADRY I PŁACE

Program ogólny, łączony KADRY I PŁACE (OKP) –

BLOK KADROWY

1. Źródła prawa pracy. Główne pojęcia prawa pracy. Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej, nawiązanie stosunku pracy.

 • Pracodawca, pracownik , zakład pracy, stosunek pracy,
 • Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę, badania lekarskie, szkolenie BHP, kwestionariusz osobowy, PIT-2, oświadczenia
 • Zawarcie umowy o pracę – termin zawarcia, treść forma
 • Rodzaje umów o pracę

2. Szczególne formy zawierania umów o pracę oraz umowy cywilno-prawne

 • Zatrudnienie pracownika prowadzącego działalność gospodarczą
 • Emerycie i renciści w firmie
 • Kontrakt menedżerski
 • Samozatrudnienie
 • Umowa zlecenie i umowa o dzieło

3. Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa

 • Ochrona stosunku pracy
 • Prace wzbronione
 • Urlop macierzyński
 • Dodatkowy urlop macierzyński
 • Urlop ojcowski
 • Urlop wychowawczy

4.Urlopy pracowników:

 • Pojęcie urlopu wypoczynkowego
 • Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
 • Wymiar urlopu
 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
 • Zasady udzielania urlopu w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Rodzaje urlopów

5. Czas pracy:

 • Definicja czasu
 • Wymiar i norma czasu pracy
 • Pojęcie doby, tygodnia, okresy odpoczynku, okres rozliczeniowy
 • Systemy czasu pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Praca w niedziele i święta
 • Praca w nocy

6. Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za mienie powierzone. Kary i nagrody.

7. Rozwiązywanie umów o pracę, sposoby i dokumenty:

 • Za porozumieniem stron
 • Wypowiedzenie umowy o pracę
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tj. w trybie dyscyplinarnym)
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Rozwiązanie umowy z upływem terminu, na który została zawarta
 • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Wygaśnięcie umowy
 • Świadectwo pracy

BLOK PŁACOWY

1. Wynagradzanie za pracę- definicja

 • Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń
 • Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian
 • Rodzaje wynagrodzeń – zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna
 • Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie za chorobę pracownika etc.)

2. Zasady wyliczania wynagrodzeń

 • Pojęcie wynagrodzenia brutto i wynagrodzenia netto
 • Płaca minimalna
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu
 • Górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
 • Zasady ustalania podatku dochodowego
 • Progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna
 • Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne
 • Kwota wolna od potrąceń

3. Wynagrodzenie za czas choroby

 • Pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu
 • Wynagrodzenie za czas choroby
 • Zasiłek chorobowy

4. Świadczenia pozapłacowe

 • Omówienie świadczeń pozapłacowych
 • Ryczałty i ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnych narzędzi, materiałów i sprzętu
 • Wynajem mieszkania pracownikowi, zakwaterowanie w kwaterach prywatnych i hotelach

Podróże służbowe

 • – pojęcie podróży służbowej
 • – należności za czas podróży służbowej
 • – podróż służbowa osób nie będących pracownikami

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – definicje ogólne

 • Zasady tworzenia i gromadzenia środków na ZFSS
 • Regulamin i świadczenia wynikające z zapisów ustawy o ZFSS
 • Tworzenie komisji socjalnej i tryb jej postępowania
 • Świadczenia urlopowe u pracodawców którzy nie mają obowiązku tworzenia funduszu

6. Rozrachunki z instytucjami zewnętrznymi po naliczeniu wynagrodzeń

 • Rozliczenia wobec ZUS, deklaracje i załączniki, terminy przesyłania i wpłat
 • Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Zasady rozliczania składek na FP i FGŚP
 • Rozliczenia wobec Urzędu Skarbowego, deklaracje, terminy
 • Rozliczenia z PFRON – zasady ustalania należnej wpłaty

zgłoszenie na szkolenie…

(w przypadku zgłoszenia większej ilości osób cena podlega negocjacji)

Ceny wszystkich szkoleń:
 • PK - 400 zł / osobę
 • ŚK - 450 zł /osobe
 • PP - 400 zł / osobę
 • ŚP - 450 zł / osobę
 • OKP - 600 zł / osobę
10% zniżki na wszystkie szkolenia łącznie