HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Kurs kadry i płace Poznań

Zapraszamy na szkolenia z zakresu kadr i płac w Poznaniu.

Celem utworzonych kursów jest kształcenie i sposoby osiągania doskonałości w zakresie kadrowym i płacowym.

kadry-placeKursy obejmują przygotowanie ucznia do usystematyzowania i poszerzenia wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń. Nasze szkolenie prowadzone są w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzone są liczne przykłady i interpretacje. Oczywiście zaprasza się samych uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę czy też pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

Realizacja kształcenia uczestników powoduje: naukę własną od słuchacza, aktywny udział słuchaczy w zajęciach czy studiowanie literatury przedmiotu oraz prace kontrolujące w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs kadry i płace Poznań

Standardowe ćwiczenia prowadzi Specjalista ds. kadr i płac a czas trwania kursu wynosi około 120 godzin lekcyjnych, gdzie godzina lekcyjna to 45 minut. Proces kształcenia oparty został przede wszystkim na: zajęciach wykładowoseminaryjnych wraz z ćwiczeniami praktycznymi z odpowiednich podręczników.

Wymagania dla uczestników i słuchaczy:                           

Kurs jest w pełni profesjonalny i jest skierowany do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń.

Z kolei słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę kadr i płac mogą zostać osoby: posiadające minimalne wykształcenie średnie, rozumiejące przestrzeganie norm i zasad etycznych w pracy zawodowej, oraz uznające potrzebę doskonalenia się zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego.

Efekty kształcenia:      

Głównym efektem kształcenia jest nabyta wiedza zawodowa i opanowanie umiejętności zawodowych dające odpowiednią zdolność wykonywania pracy, polegającej na: umiejętności rozliczania pracy czy też urlopów pracowniczych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, sporządzaniu listy płac, umiejętności naliczania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń oraz ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego, odpowiednie umiejętności ustalania wysokości potrąceń z danych wynagrodzeń oraz umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu różnych umów np. cywilnoprawnych.

Forma zaliczenia:        

Aby zaliczyć kurs należy uzyskać przynajmniej 80% obecność wszystkich godzin lekcyjnych, zaliczyć prace kontrolne i egzaminy pisemne. Z kolei egzamin główny czyli końcowy składa się z dwóch modułów: prawa pracy oraz płac.

zapraszamy na nasz kurs kadry i płace Poznań

zamówienia…

Ceny wszystkich szkoleń:
  • PK - 400 zł / osobę
  • ŚK - 450 zł /osobe
  • PP - 400 zł / osobę
  • ŚP - 450 zł / osobę
  • OKP - 600 zł / osobę
10% zniżki na wszystkie szkolenia łącznie