HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Kurs kadry i płace Gdynia

KURS Kadry i płace w Gdyni.

Główny cel kursu, wymagania i organizacja:

praca-leasingA więc głównym celem kształcenia jest przede wszystkim kompleksowe przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym oczywiście z uwzględnieniem interpretowania najnowszych źródeł prawa.

Tutaj słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające wykształcenie minimum średnie, które zainteresowane są poszerzeniem swoich kwalifikacji.

Czas trwania takiego kursu to około 56 godzin lekcyjnych – zajęcia odbywają się popołudniu, 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne.

Zajęcia podawane są w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia:

  1. Główne obowiązki pracodawcy i pracownika prowadzącego sprawy kadrowe.

– Organizacja prawna i związana z zatrudnianiem pracowników.

– Prowadzenie głównej dokumentacji wiążącej stosunek pracy pracowników.

– Urlopy pracownicze, czas pracy oraz obowiązki pracodawcy i pracownika z tytułu łączącego ich stosunku pracy, ustanie zatrudnienia, świadectwo pracy.

– Odpowiedzialność pracownicza, dyskryminacja w zatrudnieniu, mobbing, zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników oraz zajmowanie się wynagrodzeniem za pracę.

  1. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

– Obowiązki ubezpieczeń społecznych, fakultatywne ubezpieczenie społeczne, ustalanie wysokość i zasady ustalania składek.

– Dokumenty zgłoszeniowe, rozliczeniowe i płatnicze.

– Zasady finansowania i opłacania składek chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych.

  1. Podatek dochodowy:

– Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów

– Zwolnienia podatkowe i prowadzenie dokumentacji podatkowej.

  1. Program Płatnik.

Są to zajęcia praktyczne – tutaj proces kształcenia oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, stosowanie nowoczesnych metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności i rozwiązywaniu problemów oraz przygotowanie materiałów przez wykładowcę. Ćwiczenia i tworzenie druków, nauka programów komputerowych i nauka własna.

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

Aby zaliczyć kurs, należy osiągnąć przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych a podstawą do sporządzenia zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez uczestnika wykładu. Po zaliczeniu danego kursu uczeń otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”.

zamówienia…

Ceny wszystkich szkoleń:
  • PK - 400 zł / osobę
  • ŚK - 450 zł /osobe
  • PP - 400 zł / osobę
  • ŚP - 450 zł / osobę
  • OKP - 600 zł / osobę
10% zniżki na wszystkie szkolenia łącznie