HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

PROGRAM KADROWO-PŁACOWY ZAAWANSOWANY

PROGRAM KADROWO-PŁACOWY ZAAWANSOWANY

zgłoszenie na kurs

Program kursu zaawansowanego kadrowo-płacowego, który ma się odbyć w Gdańsku w dniach 19-20/11/2015 r., w godzinach od 9-17 (łącznie 16 godzin).

Cena brutto za 1 osobę : 110,50 zł / 1 h

CZEŚĆ PŁACOWA

1. Wynagradzanie za pracę- pojęcia ogólne

 • Regulamin wynagradzania – zasada równości, zakaz dyskryminacji
 • Tajemnica wynagrodzeń
 • Fakultatywne składniki wynagrodzenia – premia a nagroda
 • Obligatoryjne składki wynagrodzenia
 • Zajęcia w praktyce:
 • Tworzenie aneksów do regulaminu wprowadzających / likwidujących składnik wynagrodzeń i ich wpływ na
 • wysokość wynagrodzenia

2. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

 • Podstawa ustalenia wysokości wynagrodzenia
 • Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia
 • Kształtowanie systemów wynagradzania i premiowania
 • Szczególne sposoby ustalania wynagrodzenia w praktyce:
 • Tworzenie siatki płac
 • Praktyczne dobieranie systemu wynagrodzenia do poszczególnej grupy pracowników

3. Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące w związku z niezdolnością do pracy

 • Wynagrodzenie za czas choroby – okres wyczekiwania
 • Zasiłek chorobowy – okres zasiłkowy
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Zasiłek macierzyński
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe-zasady podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu,
 • Kody stosowane w orzeczeniach o czasowej niezdolności do pracy
 • Wpływ zmiany warunków zatrudnienia na podstawę wymiaru zasiłków

Zajęcia w praktyce:
Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty zasiłków
Wyliczenie wynagrodzenia pracownika przebywającego za zwolnieniu lekarskim i innej
nieobecności w tym samym okresie rozliczeniowym
4. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 • Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego
 • Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc
 • Zasady ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • Ustalenie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i innej nieobecności, za którą pracownik
  zachowuje prawo do wynagrodzenia

Zajęcia w praktyce:

 • Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty wynagrodzenia urlopowego oraz
 • ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • Wyliczenie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika przebywającego za urlopie wypoczynkowym i
 • okolicznościowym w tym samym okresie rozliczeniowym
 • Wyliczenie ekwiwalentu za urlop pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o prace w trakcie roku kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 • Wynagrodzenie za prace w godzinach nadliczbowych
 • Wynagrodzenie normalne i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Wynagrodzenie za pracę w niedzielę święta oraz w porze nocnej
 • Zajęcia w praktyce:
 • Praktyczny sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za nadgodziny
 • Kalkulacja całkowitego kosztu zatrudniania pracownika w nadgodzinach

6. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę:

 • Podstawa prawna umożliwiająca dokonywanie potrąceń
 • Granice dokonywania potrąceń
 • Kwota wolna od potrąceń
 • Rodzaje potrąceń
 • Zajęcia w praktyce:
 • Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do dokonania potrąceń w wynagrodzenia
 • Tryb postępowania przy zbiegu potrąceń

7. Składki za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym
 • Wyłączenie z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie osób przebywających na urlopie macierzyńskim i wychowawczym
 • Składki na FP i GFŚP
 • Zajęcia w praktyce:
 • Wyliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
 • Korekta wynagrodzenia z powodu błędnego naliczenia składek

8. Zaliczka na podatek dochodowy:

 • Zasady podlegania opodatkowaniu PDOF
 • Ustalanie wysokości kosztów uzyskania przychodów
 • Ulga podatkowa jako kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek
 • Obowiązki płatnika i podatnika
 • Zajęcia w praktyce:
 • Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy
 • Zapoznanie się z dokumentami niezbędnymi do prawidłowego rozliczenia PDOF

9. Świadczenia pozapłacowe

 • Świadczenia finansowane z ZFSS
 • Narzędzia pracy
 • Świadczenia dodatkowe – nagroda jubileuszowa, odprawy, posiłki, szkolenia
 • Zajęcia w praktyce:
 • Zapoznanie się z dokumentami niezbędnymi do prawidłowego rozliczenia świadczeń
  pozapłacowych
 • Sposób ustalenia wartości przykładowych świadczeń
 • Praktyczne ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych

10. Roszczenia w sprawie wynagrodzeń, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy

 • Odszkodowania, które przysługują pracownikom
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę w Sądzie Pracy
 • Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za pracę
 • Zakaz konkurencji – skutki niedotrzymania warunków umowy
  Zajęcia w praktyce:
 • Zapoznanie się z katalogiem praw i obowiązków wobec PIP
 • Zapoznanie się z dokumentami niezbędnymi do wypłaty zasądzonych świadczeń na rzecz
  pracowników

11. Umowa zlecenia i umowa o dzieło

 • Sposób rozliczania umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Zajęcia w praktyce:
 • Przygotowanie przykładowej umowy zlecenia i o dzieło
 • Rozliczenie umów według przedstawionych rachunków

12. Wynagrodzenie członków zarządów, rad nadzorczych i kontrakty menedżerskie

 • Zasady wyliczania wynagrodzenia dla członków zarządu
 • Zasady wyliczania wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej
 • Kontrakt menedżerski
 • Zasady pobierania i odprowadzania podatku dochodowego
 • Zajęcia w praktyce:
 • Przygotowanie listy płac dla członków zarządu
 • Przygotowanie listy płac dla członków rady nadzorczej

CZEŚĆ KADROWA:

1. Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej, od nawiązania stosunku pracy do jego zakończenia.
– Pracodawca, pracownik , zakład pracy, stosunek pracy,
– Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę, kwestionariusz osobowy, PIT-2, oświadczenia
– Zawarcie umowy o pracę – termin zawarcia, treść forma
– Rodzaje umów o pracę
– Płatnik
Część praktyczna:
– Prezentacja pełnej teczki osobowej
– Ćwiczenia z zakresu właściwego układania i numerowania dokumentów w teczce
– Praktyczne wprowadzanie danych do Płatnika
2. Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów BHP:
– Omówienie podstawowych obowiązków pracodawcy
– Omówienie podstawowych obowiązków pracownika
– Profilaktyczna ochrona zdrowia
– Szkolenia BHP
Część praktyczna:
– Prezentacja wszystkich dokumentów dotyczących ww. tematyki
– Ćwiczenia z zakresu właściwego wypełniania skierowań na badania lekarskie i szkolenia BHP
3. Kontrola PIP:
– Omówienie podstawowych uprawnień i metod przeprowadzenia kontroli przez inspektora PIP
– Omówienie podstawowych obowiązków pracodawcy wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
Część praktyczna: Prezentacja wszystkich dokumentów dotyczących kontroli PIP
– Prezentacja wszystkich dokumentów dotyczących kontroli GIODO
– Ćwiczenia w zakresie pisania odpowiedzi na wystąpienie PIP
4. Czas PRACY
– Omówienie definicji związanych z czasem pracy
– Okresy rozliczeniowe
– Okresy odpoczynku
– Rodzaje systemów czasu pracy
– Praca w nadgodzinach
– Praca w porze nocnej
– Praca w niedziele i w święta
– Prezentacja dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy, planowaniem i rozliczaniem
Część praktyczna:
– Prezentacja harmonogramów i rzeczywistego wykonania pracy
– Ćwiczenia z zakresu właściwego układania grafika
– Ćwiczenia z zakresu właściwego rozliczania czasu pracy ( w tym nadgodziny)
5. Urlopy Pracownicze
– Omówienie wszystkich rodzajów urlopów pracowniczych
– Omówienie pozostałych absencji ( w tym zwolnienia lekarskie i inne)
– Omówienie sposobu ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego (w tym dla osób zatrudnionych w trakcie roku kalendarzowego)
– Omówienie sposobu rozliczania urlopów wypoczynkowych dla niepełnoetatowców
Część praktyczna:
Prezentacja wszystkich dokumentów dotyczących urlopów pracowniczych i innych absencji
– Ćwiczenia z zakresu właściwego wypełniania dokumentów
– Ćwiczenia z zakresu właściwej weryfikacji dostarczonych dokumentów
– Ćwiczenia z zakresu samodzielnego ustalania wymiaru urlopowego na konkretnych przykładach
6. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
– Omówienie podstawowych zagadnień związanych z rodzicielstwem
– Omówienie wszystkich rodzajów urlopów przysługujących rodzicom
– Prawa i obowiązki pracownika-rodzica
Część praktyczna:
– Prezentacja wszystkich dokumentów związanych z rodzicielstwem
– Ćwiczenia w zakresie ustalania i obliczania uprawnień związanych z rodzicielstwem
– Ćwiczenia w zakresie prawidłowego wypełniania dokumentacji