HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

All posts in Szkolenia biznesowe

Zarządzanie talentami

Categories: selekcja pracowników, Szkolenia biznesowe
Możliwość komentowania Zarządzanie talentami została wyłączona

Co oznacza zarządzanie talentami.

Na początku naszego materiału, wytłumaczymy co to jest zarządzanie talentami. A więc jest to sposób, w jaki firma poszukuje, rekrutuje oraz utrzymuje najzdolniejszych pracowników, którzy gwarantują jej rozwój i sukces. Firmy, które mają uzdolnionych pracowników są pro-aktywne. To oznacza, że odnajdywanie nowych pracowników i dbanie o potencjał obecnych pracowników pozwala na wzrost i rozwój firmy.

praca-tymczasowaNajważniejsze w danym przedsiębiorstwie jest przewidywanie przyszłych potrzeb, pomaga to dostosować działalność firmy do zmiennej sytuacji panującej na rynku. Odpowiednia umiejętność i zdolność zarządzania talentami gwarantuje firmie posiadanie właściwych osób w momencie kiedy pojawi się wyzwanie i trzeba będzie mu sprostać.

Nie należy jednak popełniać błędu myśląc, że wszystkie talenty w firmie pracują na najwyższych szczeblach kierownictwa.

Należy zawsze myśleć bardziej kreatywnie, przy tym poszerzać zakres tak, aby lista talentów obejmowała również pracowników na stanowiskach specjalistycznych, pracujących z klientami oraz innych. Jak się można się domyśleć, coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że najlepsi ludzie nie zawsze pełnią wysokie funkcje kierownicze. Dlatego najlepiej jest zdefiniować potrzeby strategiczne, ocenić aktualne i przyszłe potrzeby, a następnie szukać ludzi, którzy pomogą je zrealizować. Dlatego firmy powinny poinformować swoją załogę jakich ludzi poszukują. Pamiętajmy, że jeśli przeprowadzamy wewnętrzny program polecania, należy uczestników w jakiś sposób wynagrodzić.

Aby przyjąć czy też przekwalifikować pracownika należy przygotować odpowiednie metody oceny – ustalić jasne kryteria oceny talentów.

Kolejno należy ustalić budżet – koszt zarządzania talentami musi być realny i dostosowany do trendów panujących na rynku. Powinien on także uwzględniać koszty zatrudnienia, które pomogą zrealizować cele strategiczne.

leasing-pracowniczySukces jest pewny, podczas gdy bardziej tradycyjne działy HR mierzą go używając liczby zatrudnionych pracowników z kolei sukces zarządzania talentami jest mierzony całkowitym wpływem na produktywność. Ostateczną miarą w działalności jest ROI, mierzony jest on jako stosunek kwot wydanych na zarządzanie talentami a wartością zwiększonych przychodów.

Na koniec warto wspomnieć, że utalentowani ludzie chcą pracować tam, gdzie będą mogli się rozwijać i uczyć oraz tam, gdzie będą doceniało się ich wkład. Odejdą z kolei w tedy, gdy powstanie u nich brak dalszej motywacji, a nie dlatego, że gdzie indziej dostaną lepszą wypłatę. Dlatego zarządzanie talentami musi być kluczową częścią strategii, aby pracownicy o wysokim potencjale zostali w firmie i stali się nieodłączną częścią przyszłego sukcesu.

Zarządzanie kompetencjami

Categories: rekrutacja pracowników, selekcja pracowników, Szkolenia biznesowe
Możliwość komentowania Zarządzanie kompetencjami została wyłączona

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami jest to proces, który opisuje kompetencje pracowników w przejrzysty sposób, zapewniając przy tym ich transfer i wykorzystanie ich rozwoju w aspekcie strategicznych celów przedsiębiorstwa. W odpowiedni sposób wprowadzone mechanizmy zarządzania kompetencjami powinny pomóc w określeniu umiejętności, których wymaga odpowiednie stanowisko, przy jednoczesnym zidentyfikowaniu kompetencji pracownika.

leasing pracowniczyOdpowiednie zarządzanie kompetencjami reprezentuje najnowszy nurtów zarządzania zasobami ludzkimi.

Sam początek zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w samej literaturze wskazuje się na rok 1973, kiedy to został opublikowany artykuł – „Badać raczej kompetencje niż inteligencję”. Artykuł charakteryzował się prostotą, zwrócił tym samym uwagę, że żadne testy psychologiczne czy oceny i świadectwa szkolne nie pozwalają przewidzieć, czy dany człowiek odniesie sukces zawodowy. Dlatego innymi metodami zatrudnienia stały się identyfikowanie sposobów myślenia i zachowania osób, które odnoszą sukcesy w pracy.

W obecnym czasie, kompetencje w świetle obecnych definicji jest sposobem prowadzenia polityki personalnej w firmie, w której pojęcie kompetencji staje się głównym ogniwem. Tutaj łączą się działania z zakresu rekrutacji, selekcji czy też ścieżki kariery, ocen pracowników i szkoleń z systemów motywacyjnych.

Dlatego zarządzanie kompetencjami jest działalnością praktyczną, zorientowaną na osiągnięcie założonych przez firmę celów.

Jest to bowiem dyscyplina zarządzania, która ma za zadanie opisywanie wszelkich kompetencji w przejrzysty sposób przy jednoczesnym wykorzystaniu i rozwijaniu kompetencji pracownika. Oczywiście zarówno dla własnych celów, jak i celów firmy. Zarządzanie tego typu jest istotne i oparte na wiedzy z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa, wykracza jednak poza rozumienie wykształcenia i doskonalenia. Dzięki temu systemowi jest możliwość ciągłego uczenia się, organizacji, wykorzystywania i wprowadzania na rynek kompetencji danej jednostki pracującej.

Taki sposób prowadzenia polityki personalnej przynosi duże korzyści także zatrudnionym jednostkom – celami zarządzania kompetencjami jest bowiem rozwijanie zdolności ludzi do wykonywania danej pracy oraz zwiększenie poziomu satysfakcji pracowników oraz ich pozycji na rynku pracy.

Ocena pracy

Categories: doradztwo personalne, rozmowa kwalifikacyjna, Szkolenia biznesowe, techniki rekrutacyjne
Możliwość komentowania Ocena pracy została wyłączona

Ocena pracy

W części obowiązkowej, podlegają wszyscy pracownicy.

Skala ocen:

– Skala ocen zadowalająca: Ocena celująca – 6, ocena bardzo dobra – 5, ocena dobra – 4

-Skala ocen niezadowalająca: Ocena dostateczna – 3, ocena niezadowalająca – 2, ocena negatywna- 1.

Część oceniana obejmuje:

pracownicy– Rzetelność, chodzi tu przede wszystkim o wnikliwe rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów czy też informacji.

– Terminowość, kładziony jest tu duży nacisk o dbałość i przestrzeganie terminów określonych przepisami dotyczących wykonywanych zadań.

– Wywiązywanie sie z zadań w wyznaczonym terminie oraz wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki.

– Kolejna część obejmuje umiejętności zastosowania odpowiednich przepisów – znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków, które wynikają z opisu stanowiska pracy. Odpowiednie umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów czy też umiejętności związane ze zastosowaniem właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy i rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.

– Organizowanie pracy obejmuje planowanie działań i odpowiednią organizacje pracy w celu wykonania zadań. Określanie odpowiednich celów, odpowiedzialności czy też ram czasowych działania. Ustalanie odpowiednich priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu oraz tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko terminowych.

– Ostatnia część obejmuje postawę etyczną, która obejmuje wykonywanie obowiązków w uczciwy sposób, nie budzących żadnych podejrzeń. Odpowiednia dbałość o nieposzlakowaną opinie i postępowanie zgodne z etyką zawodową.

Kryteria wyboru:

agencje-pracy-tymczasowej– Wiedza z wybranej dziedziny nauki, która warunkuje odpowiedni poziom realizowanych zadań i obsługi urządzeń technicznych – odpowiedni stopień wiedzy oraz umiejętności niezbędny do korzystania ze sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

– Bardzo dobra znajomość języka obcego i realizowanie przy tym zadań, pozwalających na płynne czytanie i rozumienie dokumentów, pisanie dokumentów, mówienie w języku obcym, rozumienie innych osób.

– Nastawienie na rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji, zdolność oraz skłonność do uczenia sie, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedze.

 

Cele oceniania pracowników

Categories: agencja pracy, agencja pracy tymczasowej, oferty pracy, selekcja pracowników, Szkolenia biznesowe
Możliwość komentowania Cele oceniania pracowników została wyłączona

Jakie są cele oceniania pracowników?

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że ocenianie pracowników jest procesem, w którym dokonywane jest wartościowanie cech osobowych, takich jak: postawa, zachowania czy też poziom wykonania zleconych zadań. Ocenianie powinno być prowadzone cyklicznie i musi mieć charakter długotrwały – tutaj nie mylmy oceniania ”zwyczajnego” z wartościowaniem pracy – ( są to dwie różne rzeczy).

Ocenianie pracowników musi spełniać kilka funkcji:

  1. Ewaluacyjność jest to ocena dotychczasowego i obecnego poziomu pracy, jej jakości, wywiązywania się z obowiązków oraz przydatności do pracy na stanowisku.
  2. Rozwojowość jest to możliwość rozwijania się pracownika na danym stanowisku – dzięki temu pracownik może stać się ,,nową siłą” w naszej firmie na wyższym stanowisku.
  3. Motywacyjność związana jest ze sprawdzeniem jak ocena wpływa na pracę ocenianego.
  4. Informacyjność postrzeganie ocenianego przez przełożonych i współpracowników. Tutaj oceny dotyczą perspektyw w miejscu pracy.
  5. Decyzyjność – stanowi podstawę do zmian kadrowych.

Dlatego musimy wiedzieć, że ocena pracowników nie jest ani oceną osób, ani też oceną moralną. Tutaj oceniane są zachowanie, działanie, skuteczność i formy zachowania.

Głównymi celami oceniania pracowników są:

pracownicyProdukcyjność-ekonomiczna czyli ocena wpływająca na wzrost wydajności pracy, poprawę jej jakości i zwiększenie gospodarności. Ocena społeczna zaspokajająca potrzebę własnej oceny u pracowników, kształtuje ona główne postawy oraz wpływa na utożsamianie się pracowników z organizacją. Na końcu możemy wyróżnić ocenę instrumentalną, pomagająca we wnikliwej analizie i rejestrowaniu osiągnięć i postępów pracowników.

System oceniania składa się z takich celów jak:

– Cele oceniania i zasady oceniania.

– Odpowiednie kryteria oceniania.

– Podmiot oceniania – pracownik.

– Przedmiot oceniania – praca.

– Techniki oceniania.

– Częstotliwości oceniania.

Zasady oceniania pracowników jednoznaczne ustalenie celu oceny – pozwala na dobranie odpowiednich technik oraz kryteriów, dany udział pracowników przy ustalaniu kryteriów i pełna ich akceptacja, stosowanie różnych kryteriów, dobór technik oceniania pod kątem przyjętych celów czy też dobra znajomość części składowych systemu oceniania przez zespół oraz szkolenie osób dokonujących oceny w zakresie stosowanych technik i prosty lecz jednoznaczny sposób dokonywania ocen.

Oczywiście dostęp do informacji o wynikach dla ocenianych wraz z poufnością wyników ocen i możliwością odwołania się od niej. Na koniec systematyczność przeprowadzania formalnych ocen pracowników i ustalenie celów, które będą stanowić podstawę głównej oceny i zaliczeń.